منبع : زمزمه های بی همتااز عدم تایید و پذیرش
برچسب ها : دیگران ,پذیرش ,دیگران نسبت ,تفکر دیگران